Finanses

Maksājamie komunālie maksājumi

Maksājamie komunālie maksājumi ir summa, kas parādā piegādātājiem par elektrību, gāzi, interneta savienojumiem, telefoniem un ūdeni. Šīs saistības tiek uzskatītas par īstermiņa saistībām, jo ​​parādsaistības parasti jāmaksā mazāk nekā vienā gadā. Komunālo maksājumu konts tiek izmantots, ja organizācija vēlas atsevišķi identificēt šāda veida saistības. Tā var izvēlēties komunālo pakalpojumu rēķinu vietā ierakstīt savā kreditoru parādā, kurā ir visi kreditoru parādi.

Komunālo pakalpojumu izdevumi nav tādi paši kā maksājamie komunālie maksājumi. Izdevumi ir gada līdz dienai vai periodam raksturīgas komunālo pakalpojumu izmaksas, savukārt maksājamā ir tikai nesamaksātā komunālo pakalpojumu rēķinu summa. Tādējādi komunālo pakalpojumu izdevumi parasti ir daudz lielāki par komunālajiem maksājumiem.