Finanses

Saīsināti finanšu pārskati

Saīsinātie finanšu pārskati ir ļoti apkopota finanšu pārskatu versija, kur lielākā daļa pozīciju ir apkopota tikai dažās rindās. Šo pieeju izmanto, lai vienkāršotu informācijas sniegšanu, dažreiz vienā lapā uz visiem trim finanšu pārskatiem. Tomēr, izmantojot šo formātu, tiek zaudēta tik daudz informācijas, ka tas nerada lielu iespēju veikt finanšu analīzi. Zemsvītras piezīmes, kas parasti pievienotas pilnam finanšu pārskatu komplektam, var netikt uzrādītas, ja tiek izmantots saīsināts formāts.

Piemēram, saīsinātajā ienākumu pārskatā var iekļaut vienu ieņēmumu rindu un vienu izdevumu pozīciju, savukārt saīsinātā bilance var būt ierobežota līdz aktīvu, saistību un pašu kapitāla kopsummai.