Finanses

Laika atšķirības

Laika atšķirības ir intervāli starp brīžiem, kad ienākumi un izdevumi tiek uzrādīti finanšu pārskata un ienākuma nodokļa ziņošanas nolūkos. Piemēram, uzņēmums var izmantot paātrinātas nolietojuma metodi, lai palielinātu savus amortizācijas izdevumus nodokļu pārskatu sagatavošanas kārtībai kārtējā gadā, savukārt peļņas vai zaudējumu aprēķinā par samazinātu likmi ziņot par nolietojumu, kas vairākos gados vienmērīgāk sadala izdevumus. Laika periodā šīs laika atšķirības izlīdzināsies, lai gan tās var aizstāt ar jaunu laika atšķirību kopumu.

Ja pastāv laika atšķirības, uzrādītā ar nodokli apliekamā ienākuma summa varētu ievērojami atšķirties no summas, kas norādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.